3D modely 3D modely využíváme pro vedení a správu dat, dále do nich zaznamenáváme výsledky měření (digitální modely terénu) a vytváříme vizualizace ať již plánovaných, nebo dokončených zemních a stavebních prací.

3D modely pro dálkové řízení strojů

3D modely pro řízení strojů vytváříme na základě projektové dokumentace (projekčních výkresů) a přenášíme je ve formě prostorového modelu do stavebních strojů.

Operátor příslušného stroje (bagru, graderu, buldozeru atd.) pak může v kabině sledovat projektované záměry a řídit stroj tak, aby při práci splnil předepsanou přesnost. Tento postup pomáhá snižovat náklady a díky částečné automatizaci zároveň zefektivní řízení zemních prací.

 

Měření a výpočty kubatur

Na základě zaměření násypu/výkopu lze s využitím 3D modelu vytvořeného z měření určit kubaturu zemní práce a protokolovat ji zákazníkům dle specifických kódů za každou jednotlivou položku (štěrk, hlína, makadam atd.).

Pro tvorbu modelů sloužících k výpočtu kubatur využíváme klasických geodetických metod a v případě rozsáhlého území bezpilotních letadel či laserového skenování.

Digitální modely terénu

Výsledky prostorového měření převádíme do digitálních modelů terénu (DMT), které tvoří nedílnou složku projektové dokumentace zemních prací. Tyto modely najdou uplatnění především v:

 • Aplikacích geografických informačních systémů
 • Vizualizacích
 • Tvorbě modelů měst a dalších analýz

 

Obvykle se dělí na:

 • Digitální model reliéfu (zemského povrchu bez umělých objektů)
 • Digitální model povrchu (zahrnuje i umělé objekty na plochách terénu - např. střechy budov).

 

Analýzy digitálních modelů

Pomocí softwaru vytvoříme např:

 • Vrstevnicový plán
 • Podélné a příčné řezy
 • Barevnou hypsometrii
 • Sklonové poměry
 • Orientace svahů vůči světovým stranám
 • Bezodtoková místa, ve kterých se bude hromadit voda či zátopová čára
Potřebujete precizně odvedené geodetické služby nebo rychlou radu?
© 2024 Geosystems s.r.o.